Grupy socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne:

W SPPT organizowane są zajęcia grupowe socjoterapeutyczne przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Zajęcia są skierowane do dzieci przejawiające z zaburzeniami zachowania takie jak:. trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, zaburzenia emocjonalne, nie radzenie sobie ze złością, zachowania agresywne, leki, wycofanie z kontaktów społecznych inne niedostosowania społeczne. Oddziaływanie socjoterapeutyczne służy zmianie postaw, wzorów zachowań i odreagowaniu emocjonalnemu. Podczas zajęć grupowych dziecko ma szanse zmienić dotychczasowe wzorce zachowań na nowe, na bardziej konstruktywne i satysfakcjonujące. Uczy się przestygania norm i zasad w małej grupie poprzez zadania i zabawy.

Poprzez uczestnictwo w grupie socjoterapeutycznej dzieci kształtują umiejętność:

 • rozpoznawania i wyrażania swoich myśli i uczuć,
 • dostrzegania mocnych stron, zalet, sukcesów,
 • dostrzegania podobieństw i różnic między sobą,
 • zwiększania poczucia własnej wartości,
 • skutecznego porozumiewania się
 • współpracy w grupie,
 • brania odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 • stosowania konstruktywnych reakcji na zachowanie zamiast reakcji agresywnych
 • odreagowania emocjonalnego poprzez ruch, zabawę
 • korygowania własnego obrazu na tle grupy,
 • rozpoznawania zagrożeń,
 • pomagania innym.

Etapy postępowania socjoterapeutycznego

 1. Dziecko zostaje zakwalifikowane na zajęcia socjoterapeutyczne po wstępnej wizycie rodzica (konsultacji), omówieniu zaistniałego problemu i analizie zaburzenia w relacji z innymi. Wskazane jest doręczenie opinii o dziecku ze szkoły napisanej przez wychowawcę, oraz kompletnej dokumentacji, jaka jest w posiadaniu rodzice,  dotyczącej  wcześniej udzielanej pomocy psychologicznej: opinii i  diagnozy psychologicznej oraz lekarskiej: karty informacyjne z pobytów szpitalnych itp. Warunkiem uczestnictwa dziecka w grupie jest także aktywny kontakt rodzica/opiekuna ( jednego lub obojga) w dowolnych formach pomocy oferowanych przez poradnię – terapii indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej, udział w zajęciach psychoedukacyjnych ( warsztat ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’). Dodatkowo rodzic jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych z osobą prowadzącą grupę w celu omówienia zaobserwowanego na zajęciach zachowania i podjęcia skutecznych sposobów reagowania.
   
 2. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych rodzice biorą udział w zebraniu, na którym zostają szczegółowo przedstawione im warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach, zasady prowadzenia grupy oraz zasady dotyczące rodziców w celu najbardziej efektywnego korzystania  przez dziecko z zajęć.
   
 3. Po zakończeniu cyklu spotkań socjoterapeutycznych ( jeden semestr) organizowane jest uroczyste zakończenie w którym biorą udział dzieci i ich rodzice, Stanowi ono podsumowanie wspólnych spotkań, jest okazją dla dzieci do podzielenia się wrażeniami z zajęć  oraz tym czego się nauczyły. Dzieci otrzymują indywidualne dyplomy z zaznaczeniem jakie umiejętności wypracowały i jakie pozytywne cechy zaobserwowano.

Organizacja zajęć:

Zajęcia są planowane na okres jednego semestru. Jeśli istnieje wskazanie, jest możliwość kontynuacji uczestnictwa w grupie w kolejnym semestrze. Decydują o tym terapeuci prowadzący zajęcia grupowe, po zanalizowaniu trudności dziecka zaobserwowanych na zajęciach oraz sytuacji rodzinnej dziecka, zaangażowania rodziców we współpracę, sytuacji szkolnej i życiowej uczestnika zajęć. Od dzieci wymagane jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dzieci opuszczające często spotkania nie wchodzą w proces socjoterapeutyczny i praca nad przejawianymi przez nie trudnościami jest utrudniona; nieobecności utrudniają pracę z grupa jako całością. Grupa liczy od 5 do 10 dzieci. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodzica. Rodzic nie uczestniczy w zajęciach. Wskazane jest również nie przebywanie rodzica na terenie poradni w czasie trwania zajęć.

Grupa jest prowadzona przez dwóch pracowników Poradni.

Zajęcia grupy socjoterapeutycznej odbywają się raz w tygodniu o stałej porze  i trwają 2 godziny.